Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLESSENPOST

 
Versie: 29-09-2017

ARTIKEL 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1.Onderneming: Flessenpost, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hoofdweg 37, 1175 KL te Lijnden ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34221676.
2.Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Flessenpost een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
4. Dag: kalenderdag;
5. Overeenkomst: iedere tussen Flessenpost en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Flessenpost zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten.
6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
7 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
8.Webwinkel/website: www.flessenpost.nl
9.Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Flessenpost aan de koper te leveren zaken.
10.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
12. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
13. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
14. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;
14. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
15. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Flessenpost

Adres: Hoofdweg 37, 1175 KL Lijnden

Telefoonnummer: 023-5571741 Telefonische bereikbaarheid: 023 - 5571741

E-mailadres: info@flessenpost.nl

KvK-nummer: 34221676

Btw-identificatienummer: [vul hier uw btw-nummer in]

 

ARTIKEL  3 | ALGEMENE BEPALINGEN

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flessenpost en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
4.Vernietiging of nietigheid van een of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1.Elk aanbod van Flessenpost is vrijblijvend. Flessenpost kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de koper reeds heeft plaatsgevonden, draagt Flessenpost zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Flessenpost dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

4. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

8.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. De eventuele kosten van verzending;
 3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 7. De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
 9. De manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 10. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
 12. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


9.De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Flessenpost, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Flessenpost anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Flessenpost aan de koper bevestigd.

10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11.Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

12. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

13. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

14. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten

 

ARTIKEL 5 | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

1.De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.Flessenpost behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de koper in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de koper in ontvangst is genomen. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de consument pas aan op het moment dat de laatste deellevering van een bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

3.Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

4.Flessenpost spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Flessenpost vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Flessenpost treedt niet eerder in dan nadat de koper Flessenpost schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Flessenpost haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

6. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Flessenpost alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 

8. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

9.Indien Flessenpost als gevolg van een aan de koper toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

10.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 6 | HERROEPINGSRECHT BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

1.Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan een consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door een consument of een vooraf door een consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Wanneer een consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending

3. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hiervan is in elk geval sprake in geval een product wordt geleverd waarop of waarin een door de consument in het bestelproces op de website, geüploade foto of andere afbeelding is verwerkt;

 b. Een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4.Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. de consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Flessenpost aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Flessenpost. Zo spoedig mogelijk nadat Flessenpost in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Flessenpost de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

5.Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag die slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument die producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6.Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Flessenpost retourneren.


7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Flessenpost is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

8. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Flessenpost heeft ingediend de overeenkomst op afstand te ontbinden.

 10.Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

11.Flessenpost zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de betreffende producten door Flessenpost zijn terugontvangen, dan wel door de koper is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Flessenpost niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Flessenpost aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

B-  Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending de consument voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

C - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

       c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

1.Flessenpost staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, met dien verstande dat de garantie is beperkt tot de eventueel daartoe door Flessenpost op de website of anderszins uitdrukkelijk vermelde garantietermijnen, doch doet een door Flessenpost, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen (aanspraken op basis van non-conformiteit) die consumenten jegens Flessenpost kunnen doen gelden.

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

3.Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk ter zake bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventuele toepasselijke garantie, dan wel aanspraken van de consument op basis van non-conformiteit, indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid die redelijkerwijs niet voor risico van Flessenpost komt. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Flessenpost en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Flessenpost zijn uitgevoerd.

 4.In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, maakt de koper ter keuze van Flessenpost ten hoogste aanspraak op kosteloos herstel dan wel vervanging van het gebrekkige product. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de koper aanspraak op een naar redelijkheid door Flessenpost vast te stellen financiële compensatie, welke nimmer meer dan de door de koper voor het betreffende product betaalde prijs bedraagt

5. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.De garantie geldt niet indien:

 • De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1.Flessenpost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2.Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.Indien Flessenpost bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4.Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9  | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.Flessenpost is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Flessenpost ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

2.Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Flessenpost gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Flessenpost verschuldigde bedragen heeft gesteld.

 3.Voorts is Flessenpost gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

 4.De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Flessenpost op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 5.Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Flessenpost ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

6.Indien Flessenpost de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 10 | PRIJZEN

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Flessenpost dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 7.Tenzij uitdrukkelijk anders door Flessenpost is vermeld, komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de koper. Voordat een consumentenkoop wordt gesloten, wordt zoveel mogelijk de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele andere bijkomende kosten.

 

ARTIKEL 11 | BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid

2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Flessenpost  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 5.Betaling dient te geschieden op één van de door Flessenpost aangewezen betaalmethoden, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen, betaling middels iDeal, PayPal, automatische incasso of creditcard. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en bezorgkosten. In geval van een cosumentenkoop zal Flessenpost de consument evenwel niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

6. Flessenpost is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de koper aan zijn vooruitbetalingsverplichting heeft voldaan. Dit geldt tevens ten aanzien van een consument die uitdrukkelijk voor volledige vooruitbetaling heeft gekozen.

7.Flessenpost is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.

8.In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 9.Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van koper.

10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 12 | DUURTRANSACTIES

Opzegging

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

ARTIKEL 13 | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1.De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals wat betreft gepersonaliseerde producten, schade veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de overeenkomst of wet voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Flessenpost kan worden toegerekend.

2.Flessenpost is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 3.Voorts is Flessenpost nimmer aansprakelijk voor de schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten, krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.

4.De aansprakelijkheid van Flessenpost is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Flessenpost betrekking heeft.

5.De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Flessenpost bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

6.In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit de voorgaande leden van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7.De koper vrijwaart Flessenpost van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Flessenpost toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de koper Flessenpost van aanspraken van derden in verband met een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen portretrechten van derden, bijvoorbeeld naar aanleiding van door Flessenpost gepersonaliseerde producten waarop of waarin foto’s of andere afbeeldingen door Flessenpost worden of zijn verwerkt.
 

ARTIKEL 14 | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.Alle door Flessenpost geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2.Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.Indien derdenbeslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Flessenpost hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Flessenpost of door Flessenpost aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Flessenpost is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

5.Als de koper, nadat de producten door Flessenpost aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 15 | INTELLECTUELE EIGENDOM

Flessenpost dan wel haar toeleveranciers behouden zich, voor zover deze niet bij de koper of andere derden rusten, alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, de samenstelling en ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merk- en handelsnamen en de op de website weergegeven beeldmaterialen en teksten. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

 

 ARTIKEL 16 | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1.Klachten met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten dienen binnen bekwame tijd, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Flessenpost

2.Bij Flessenpost ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Flessenpost beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als koper stemmen in met deze bindende uitspraak.

6. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de koper betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

7. Een klacht schort de verplichtingen van Flessenpost niet op, tenzij Flessenpost schriftelijk anders aangeeft.

8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Flessenpost zal Flessenpost naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9. Op overeenkomsten tussen Flessenpost en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

10. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 17 | SLOTBEPALINGEN

1.Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3.Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Flessenpost aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

4.De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen

 

 

Om je zo goed mogelijk te informeren gebruikt Flessenpost cookies op haar websites. Door op 'Accepteer cookies' te klikken of door deze website verder te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen van cookies.