Disclaimer

Disclaimer
 

Flessenpost.nl is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. 

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Flessenpost.nl streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Flessenpost.nl geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Flessenpost.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. Flessenpost.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Flessenpost.nl op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens of afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Flessenpost.nl.

Hoewel Flessenpost.nl ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Flessenpost.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Flessenpost.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. Voor vragen dient u contact op te nemen met de beheerder van deze site. 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Flessenpost.nl geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Flessenpost.nl geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Flessenpost.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

 

Om je zo goed mogelijk te informeren gebruikt Flessenpost cookies op haar websites. Door op 'Accepteer cookies' te klikken of door deze website verder te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen van cookies.